The Art > Love & Gratitude

Wendi Kai
Tattoos by Wendi Kai
Eugene, Oregon